Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Thứ 3, 19/09/2023 | 08:10 GMT+7

Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm chiến sĩ nghĩa vụ do ai quy định?

Ảnh minh hoạ: VGP.

Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm:

c) Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì.

2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;

b) Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

c) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ;

Như vậy, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với chiến sĩ nghĩa vụ.

Theo Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có 2 bậc: Binh nhất và Binh nhì.

Chia sẻ

Góc Quân đội - Công An

Góc Quân đội - Công An


TOP VIEW